Engelsk uregelmæssige verber
learniv.com  >  da  >  Engelsk uregelmæssige verber

Engelsk uregelmæssige verber


Notice: Undefined index: nejcasteji_pouzivana_slovesa in /home/users/learnivcom/learniv.com/web/index-hp-aj.php on line 301

abided / abode *
abided / abidden *
afvente, forvente, tåle, udstå
abought
abought
ached / oke *
ached / aken *
acknew
acknown / acknowen *
adrew
adrawn
alighted / alit
alighted / alit
arose
arisen
opstå, være født
awoke / awaked *
awoken / awaked *
vågne, vække
babysat / babysate
babysat / babysitten
backlighted / backlit
backlighted / backlit
Leder du efter en specifik uregelmæssig verbum?

Uregelmæssige verber


abide - afvente, forvente, tåle, udstå abuy ** - ache / ake * - acknow ** - adraw** - alight - arise - opstå, være født awake - vågne, vække babysit - backlight - backslide - bake - bage be / am / is / are - befinde sig, finde sted, forholde sig, være bear - bære, føde, gennemgå, producere beat - slå become - blive, ske bedo / bedoes - bedraw - bedream - bedrive - bedwell - befall - befight - beget - avle begin - begynde, opstå, påbegynde bego ** - behear - behold - betragte, se, skue beken ** - beknit - belay - belead ** - beleap - beleave - bend - bøje, bøje sig bequeath - testamentere bereave - besee - beseech - bønfalde beseek - beset - besætte beshine ** - bespeak - anmode om, reservere, tyde på, varsle om bespread - bestrew - bestride - bet - vædde betake - betee - betide - beware - passe på beweep - bid - byde bid - byde bind - binde bite - bide bleed - bløde blend - blande bless - velsigne blow - blæse, puste bottle-feed - break - afbryde, briste, bryde, brække, gå i stykker, gå itu, holde pause, knuse, knække, krænke, slå i stykke, slå i stykker, smadre, ødelægge breastfeed - breed - avle, opdrage bring - bringe, overbringe broadcast - broadcaste, udsende browbeat - intimidere, skræmme build - bygge, konstruere, anlægge burn - brænde, brænde op, gløde, skolde burst - briste bust - baldre, bryde, brække, gå fallit, slå, tæmme buy - købe can - afskedige, fyre, henkoge, holde mund, konservere, må, smide ud cast - kaste, tildele en rolle catch - fange, indfange chide - irettesætte, skælde ud, skænde på choose - finde for godt, foretrække, have lyst, kåre, udtage, udvælge, vælge clap - klappe, smække, smælde clearcut - cleave - spalte climb - klatre, kravle, stige cling - klamre sig, klynge sig clothe - beklæde, iklæde comb - kæmme come - komme cost - koste cowrite - creep - krybe crosscut - crow - cut - afbryde, kappe, klippe, koble fra, reducere, skære, slibe, slå, tage af dare - turde, vove deal - handle dig - grave ding - dive - dykke, synke do / does - aflægge, gå an, gøre, klare sig, lave, udføre, være i gang med, være nok, afsone dow - downcast - downdraw - drag - slæbe, trække draw - tegne, trække dream - drømme dress - afpudse, behandle, beklæde, klæde sig, klæde sig på, ordne, pudse, tilhugge, tilhøvle drink - drikke drive - køre dwell - bo, dvæle earn - fortjene, optjene, vinde, tjene eat - fortære, spise, æde fall - blive, falde, kaste sig feed - fodre, føre frem, gilde, indføre, leve af, nære, spise feel - føle, befinde sig fight - bekæmpe, kæmpe, slås, udkæmpe find - dømme, finde, træffe, udpege fit - passe, passe sammen, passe til, tilpasse, opsætte flee - flygte, undkomme fling - kaste, svinge fly - flyve, vaje forbear - forbid - forbyde force-feed - forcut ** - fordo / fordoes ** - forecast - forudsige forefeel - forego - droppe, give afkald på, opgive forehear - foreken ** - foreknow - forelay ** - forelie ** - foreread - forerun ** - foresee - forudse foreshow - forudsige, advare forespeak ** - foretell - forudsige forfret - forget - glemme forgive - tilgive forgo - droppe, give afkald på, opgive forlay ** - forleave - forlend ** - forlese ** - forlet ** - forlie ** - forsake - forlade forsay ** - forshape * * - forspeak ** - forspend ** - forspread - forstand - forswear - afsværge, forsværge forswink ** - fortee - forthcome - forthlead ** - forthleap - forthtell - forwear ** - freeze - fryse fret - frostbite - gainsay ** - get - ankomme, anskaffe, blive, fatte, forstå, få, få fat i, gribe, hente, modtage, tage, tage op ghostwrite - gird - ruste sig, spænde give - forære, give, præsentere, servere, skænke, udføre, udstede glide - go - fare, gå, køre, skulle, tage af sted grave ** - green-light - grind - male, slibe grow - avle, blive, ske, vokse, dyrke hamstring - lamme, stække hand-feed - hand-knit - handset - handsew - handspring - handwrite - hang - hænge, hænge op have / has - få, have, modtage, skulle hear - høre heave - help - hjælpe hew - bryde, hugge hide - gemme, skjule, skjule sig hit - banke, ramme, slå hoist - hejse hold - afvikle, besidde, bevare, holde, holde sig, indeholde, rumme, sammenholde, opbevare housesit - hurt - såre inbreed - inhold - inlay - inlead - input - indlæse, indtaste inset - intake - interbreed - intercut - interlay - interweave - sammenflette keep - beholde, holde, honorere, konservere, passe, redde ken ** - kneel - knæle knit - strikke know - forstå sig på, kende, kende til, vide lade - laugh - grine, le lay - lægge, anlægge lead - føre lean - læne sig, støtte leap - hoppe, springe learn - lære leave - afrejse, efterlade, forlade, levne, løslade, overlade, rejse bort, tage af sted lend - låne let - lade, løslade, tillade, udleje lie - ligge, lyve light - antænde, belyse, oplyse, tænde lipread - lose - miste, tabe, tilsætte make - aflægge, gøre, lave, mærke, tilberede may - mean - betyde meet - forsamles, honorere, møde, mødes, opfylde, samle, tilgodese, træffe, ses, leve op til, tage imod melt - smelte misbear ** - misbecome - misbefall ** - misbeget - miscast - mischoose - misdeal - misdo / misdoes - misfall ** - misfeed - misfit - misget - misgive - mishear - mishit - mishold - miskeep - misken - misknow - mislay - forlægge mislead - forlede, vildlede mislearn - misread - missay - missee - missend - misset - misshape - misshoot - misspeak - misspell - misspend - mistake - mistell - misthrow - misunderstand - misforstå miswed - miswrite - mix - blande, mikse, røre mow - slå must - naysay ** - offlead - offset - onlay - onlead - ought - outbid - outbreak - outdo / outdoes - overgå outdraw - outdrink - outdwell - outeat - outfall - outfight - outfly - outgrow - outhear - outken - outlay - outlead - outleap - output - outride - outrun - outsell - outshine - outspend - outspin - outspread - outstride - outstrive - outswear - outswim - outtell ** - outthink - outthrow - outthrust - outwear - overbear - overbeat - overbend - overbid - overblow - overbreed - overbuild - overbuy - overcast - overclothe - overcome - besejre, overkomme, overvinde overdo / overdoes - overdraw - overdrink - overdrive - overeat - overfeed - overfodre overfly - overget ** - overgive - overgo ** - overgrow - overhang - overhear - overhøre overhit - overkeep - overlade - overlay - overlead - overleap - overlearn - overleave - overlie - overpay - override - tilsidesætte, underkende overrun - oversee - føre tilsyn med, overvåge oversell - overset - oversew - overshake - overshine - overshoot - overshrink - oversleep - overslide - overslip - overspend - overspill - overspread - overstand - overstrew - overstride - overstrike - overstring - overstrive - overswing - overtake - overhale overthrow - styrte, vælte overwear - overwet - overwork - overwrite - overskrive partake - deltage pay - betale, betale sig, honorere, udbetale, lægge ud pen - plead - bønfalde, trygle, plædere, påberåbe podcast - precast - prepay - preset - proofread - prove - bevise put - lægge, stille, sætte queath ** / quethe ** - quick-freeze - quit - droppe, forlade re-lay - reach - komme frem til, nå, opnå, få fat i read - fortolke, læse, tyde reave ** - rebid - rebreak - rebuild - genopbygge, genskabe recast - omarbejde recut - redeal - redo / redoes - redraw - flytte refind - refreeze - regrow - rehear - relearn - relight - remake - rend - repay - gengælde, refundere, tilbagebetale reprove - irettesætte reread - rerun - resell - resend - reset - genindstille, nulstille reshoe - reshoot - reshow - reshut - resing - resit - retake - retell - genfortælle rethink - retread - rewed - rewind - rewrite - omskrive rid - befri ride - fare, køre, ride ring - ringe, ringe på rise - stige, stå op, vokse rive - run - afvikle, fungere, ile, jage, løbe saw - say - fortælle, sige see - ane, besøge, møde, se, træffe, øjne seek - søge seethe - self-feed - sell - afsætte, sælge, omsætte send - sende set - gå ned, indfatte, indstille, løse, opstille, placere, præsentere, stille, størkne, sætte sew - sy shake - ryste shall - shape - shave - shear - klippe shed - fælde shine - skinne shit - shite - shoe - shoot - skyde show - opvise, tilkendegive, udvise, vise shred - destruere, finskære, makulere, opskære, rive, skære i strimler, tilintetgøre shrink - krybe, krympe, skrumpe, svinde shrive ** - shut - lukke sight-read - sightsee - simulcast - sing - synge sink - forsænke, synke, sænke, gå under sit - sidde slay - dræbe, slå ihjel sleep - sove slide - skride sling - hejse slink - smutte slip - glide ud, skride slit - smell - lugte, stinke smite - sneak - liste, luske, snige soothsay - sow - så speak - snakke, tale speed - hast, køre for hurtigt, køre hurtigt, suse spell - stave spend - give ud spill - spilde spin - snurre spit - spytte split - briste, dele, kløve, splitte spoil - beskadige, spolere spoon-feed - spread - smøre, sprede spring - hoppe, springe stand - holde til, klare, rejse sig, stille, stå, stå op, stå stille, sætte, udholde, udstå starve - stave - stay - bo, forblive, opholde sig steal - stjæle stick - klæbe sting - stikke stink - stinke stretch - strew - strø stride - træde strike - ramme, slå string - strip - fjerne, skrælle, strippe, tage tøjet af, plyndre, afrigge strive - gå efter, stræbe efter sublet - sunburn - swear - bande, sværge sweat - svede sweep - feje swell - svulme swelt ** - swim - svømme swing - gynge, svinge, dingle swink ** - take - acceptere, gribe, modtage, sige ja tak til, tage, tage op, udtage teach - lære, undervise tear - flå, flænge, revne, rive, rive itu, suse tee ** - telecast - tell - berette, fortælle, sige test-drive - test-fly - think - mene, synes, synes om, tænke thrive - trives throw - kaste thrust - jage toswink - tread - træde typecast - umbedraw ** - unbend - unbind - unclothe - underbear - underbet - underbid - underbyde underbind - underbuild - underbuy - undercast - underclothe - undercut - underbyde underdo / underdoes - underdraw - undereat - underfeed - underget - undergird - bakke op, støtte, surre fast undergo - gennemgå, undergå undergrow - underhang - underhew ** - underhit - underkeep - underlay - underlead - underlet ** - underlie - danne basis for, forklare, går forud for, ligge bag, ligge til grund for, støtte, være årsag til underpay - underput ** - underrun - undersee - undersell - underbyde undershoot - undersleep - underspread - understand - fatte, forstå, indse, kapere undertake - bestræbe sig, foretage underthrow - underwrite - underskrive, undertegne, skrive under undo / undoes - unfreeze - unhear - unlay - unlearn - unmake - unweave - unwind - upcast - updraw - upgrow - uphang - upheave - uphold - opretholde uplay ** - uplead - uprise - upsell - upset - ærgre, bekymre upstand - upsweep - upswell - uptake ** - uptear - upthrow - vex - wake - vågne, vågne op, vække wax - vokse waylay - overfalde wear - iføre sig, bære weave - væve webcast - wed - gifte sig, vi, vie weep - græde, tude wend - wet - will - win - fortjene, tjene, vinde wind - sno, trække op, vikle withdraw - fratage, trække tilbage, tilbagekalde withgo ** - withhold - forholde, tilbageholde withsay - withset ** - withsit - withstand - withtake ** - work - arbejde, fungere worth ** - wreak - forvolde wring - vride write - digte, forfatte, skrive writhe -
Start med studiet af uregelmæssige verber:
udvælgelse Random

regelmæssige verber & Engelsk uregelmæssige verber